صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۷.۸۸ ۷۳.۶۵ ۱۷۵.۳۳ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۲.۰۹ ۱۳.۸۸ ۳۶.۰۱ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۳.۷۷ ۲۱.۹۱ ۴۳.۸۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۲.۰۹ ۶.۴۸ ۲۱.۸۱ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۲.۳۷ ۱۲.۴۵ - ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام ۵.۰۶ ۸۸.۴۱ ۲۹۹.۵۸ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۷۴ ۵.۶۷ ۲۱.۹۸ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۲.۵۱ ۸.۱۷ ۲۳.۴۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۳۷ ۵.۰۰ ۱۸.۷۰ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۱.۴۶ ۷۵.۰۷ ۳۲۱.۶۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۹۰ ۲۰.۴۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام -۰.۲۵ ۸۴.۰۳ ۳۱۷.۸۳ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۵.۹۷ ۱۱۶.۳۴ ۴۴۲.۲۰ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۶۳ ۵.۰۵ ۲۰.۰۸ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط ۱.۴۹ ۴۹.۵۲ ۱۷۷.۰۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام ۸.۷۵ ۸۰.۳۴ ۳۹۶.۷۲ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۱.۷۹ ۱۰.۰۴ ۲۶.۵۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۶۱ ۴.۶۹ ۱۹.۶۹ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط ۴.۲۴ ۵۸.۷۰ ۱۹۳.۰۹ -
توسعه صادرات در سهام ۲.۶۰ ۷۸.۶۶ ۳۰۷.۷۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۲.۷۷ ۸.۱۴ ۲۷.۴۷ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۴.۳۰ ۹.۵۰ ۲۸.۴۷ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام ۵.۸۶ ۶۷.۳۹ ۳۴۳.۱۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۱.۸۷ ۶۸.۹۷ ۳۰۲.۷۹ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۳.۱۶ ۱۴.۹۲ ۳۳.۰۷ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۵.۰۳ ۸۸.۰۸ ۴۱۴.۸۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت -۰.۴۳ ۶.۰۱ ۲۲.۷۳ ۱ ماه
بانک دی در سهام -۰.۳۷ ۷۲.۶۹ ۲۳۲.۷۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام ۸.۷۶ ۸۱.۵۳ ۳۹۹.۰۲ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۱.۹۳ ۱۴.۹۷ ۳۵.۵۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۹۰ ۱۹.۸۴ ۱ ماه
رشد سامان در سهام -۰.۷۴ ۸۰.۲۵ ۳۸۵.۰۲ ۳ ماه
نگین سامان درآمد ثابت ۱.۲۹ ۱۲.۰۳ ۲۶.۹۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۹۸ ۶.۰۴ ۲۲.۳۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۲.۳۱ ۱۱.۵۹ ۲۸.۴۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۶۱ ۴.۵۳ ۱۹.۸۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۴.۳۹ ۹.۲۷ ۲۴.۲۴ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۷.۰۴ ۱۰۷.۱۶ ۳۷۴.۱۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت ۳.۲۹ ۱۷.۳۴ ۶۷.۵۱ ۱ ماه
کوثر مختلط ۴.۰۱ ۲۷.۴۷ ۱۷۲.۱۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام -۰.۴۸ ۵.۴۲ ۴.۶۱ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۸۶ ۲۰.۴۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۳.۵۳ ۱۷.۴۳ ۳۵.۹۵ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۲.۰۱ ۹.۸۹ ۲۳.۹۸ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۲.۸۶ ۱۰.۱۵ ۲۶.۱۹ ۱ ماه
افق ملت در سهام ۹.۲۳ ۹۱.۲۶ ۳۰۲.۵۲ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۲.۶۹ ۸.۴۸ ۲۴.۸۳ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام ۳.۵۱ ۷۹.۸۲ ۳۰۶.۰۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط ۴.۹۴ ۴۹.۳۰ ۱۵۷.۹۵ -
زرین پارسیان در سهام ۷.۷۷ ۹۳.۲۲ ۳۵۳.۳۹ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۱.۹۳ ۵.۵۷ ۲۳.۵۵ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۵.۸۴ ۷۸.۹۸ ۳۴۶.۳۷ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۶۸ ۳.۲۸ ۲۱.۲۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۲.۴۷ ۹.۷۵ ۲۷.۵۲ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۹.۶۵ ۸۹.۲۷ ۳۰۷.۴۸ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۲.۷۷ ۱۱.۳۶ ۲۹.۰۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام ۱۰.۹۲ ۹۱.۶۵ ۳۱۳.۸۶ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۲.۸۷ ۱۲.۰۴ ۳۳.۵۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۶۶ ۵.۲۴ ۲۱.۴۳ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.