صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۹.۸۲ ۳۲.۸۱ ۹۲.۳۶ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۱.۹۴ ۹.۴۱ ۲۸.۴۵ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۹ ۵.۴۴ ۱۹.۲۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۶۷ ۴.۹۲ ۲۰.۲۲ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۲.۲۶ ۸.۲۸ -۸۴.۰۹ ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام ۱۹.۸۴ -۸۴.۴۷ -۷۳.۸۳ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۷۲ ۵.۰۴ ۲۱.۷۹ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۲ ۴.۹۶ ۲۰.۲۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۲۳ ۴.۱۳ ۱۸.۶۷ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۲۴.۹۴ ۶۸.۴۴ ۲۰۴.۳۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۲۰.۷۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام ۲۳.۰۱ ۶۰.۱۸ ۱۹۰.۵۸ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۱۸.۲۵ ۵۷.۹۱ ۲۰۱.۵۰ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۹۹ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط ۱۳.۸۳ ۴۱.۵۳ ۱۲۲.۳۲ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام ۲۰.۰۶ ۷۱.۰۱ ۲۹۴.۶۱ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۳.۰۴ ۶.۲۹ ۲۰.۴۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۷۰ ۵.۱۵ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط ۱۱.۴۶ ۴۳.۷۴ ۱۱۱.۳۵ -
توسعه صادرات در سهام ۲۰.۰۵ ۷۳.۷۴ ۱۹۱.۹۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۲.۲۸ ۶.۷۷ ۲۵.۲۱ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۲.۲۱ ۷.۰۱ ۲۴.۲۱ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام ۲۰.۰۷ ۵۸.۸۹ ۲۳۷.۲۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۲۲.۳۹ ۶۰.۹۳ ۲۱۲.۲۹ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۲.۸۵ ۶.۷۰ ۲۳.۱۱ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۲۶.۹۵ ۷۶.۴۵ ۳۰۵.۸۲ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۲.۴۸ ۵.۶۵ ۲۲.۶۱ ۱ ماه
بانک دی در سهام ۱۹.۳۸ ۵۶.۸۲ ۱۳۰.۰۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام ۱۹.۸۷ ۷۲.۷۴ ۲۹۹.۴۰ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۱.۵۹ ۳.۵۸ ۹.۴۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۹۴ ۱ ماه
رشد سامان در سهام ۲۲.۸۴ ۷۱.۶۹ ۲۱۹.۸۹ ۳ ماه
نگین سامان درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۱۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۳ ۵.۰۶ ۲۱.۹۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۲.۳۳ ۶.۵۸ ۲۲.۰۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۶۵ ۴.۹۵ ۱۹.۸۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۱ ۱۹.۹۲ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۱۹.۸۱ ۶۶.۲۶ ۲۰۱.۳۴ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت ۴.۳۵ ۱۲.۸۷ ۴۵.۶۴ ۱ ماه
کوثر مختلط ۱۳.۶۱ ۳۶.۵۳ ۱۷۵.۸۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۵۷ ۴.۹۶ ۴۰.۲۳ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۲.۱۲ ۶.۳۵ ۲۰.۴۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۴.۱۸ ۸.۳۵ ۲۴.۱۲ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۱.۸۱ ۴.۷۰ ۱۸.۶۳ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۲.۴۴ ۵.۷۸ ۲۰.۹۵ ۱ ماه
افق ملت در سهام ۱۸.۴۵ ۵۴.۸۷ ۱۵۳.۱۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۲.۱۲ ۵.۵۸ ۲۱.۴۲ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام ۲۵.۴۴ ۶۵.۴۳ ۲۰۵.۴۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط ۱۷.۵۹ ۳۶.۵۱ ۹۳.۳۸ -
زرین پارسیان در سهام ۲۶.۷۴ ۵۸.۷۰ ۱۹۶.۸۲ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۱.۳۶ ۳.۳۰ ۲۲.۱۹ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۲۱.۸۷ ۵۹.۳۹ ۲۳۹.۲۷ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۲.۱۰ ۶.۵۰ ۲۱.۹۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۲.۴۶ ۶.۱۸ ۲۲.۱۷ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۲۲.۲۳ ۶۱.۵۳ ۱۵۸.۹۶ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۲.۵۳ ۶.۳۳ ۲۲.۳۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام ۱۹.۰۹ ۵۳.۶۴ ۱۷۵.۰۸ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۲.۲۴ ۶.۰۴ ۱۰.۶۲ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۸۰ ۵.۴۱ ۲۱.۲۱ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.