صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط -۷.۷۲ -۲.۴۴ ۱۹۲.۴۲ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۱.۴۵ ۳.۰۰ ۳۵.۴۷ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت -۰.۰۶ ۶.۰۲ ۵۱.۴۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۸۲ ۵.۶۷ ۲۲.۳۵ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۴ ۵.۰۳ - ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام -۱۳.۲۵ -۲۱.۲۶ ۲۵۱.۱۵ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۷۶ ۵.۶۵ ۲۱.۸۸ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۳ ۵.۵۸ ۲۳.۷۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۴۹ ۴.۹۶ ۱۸.۷۶ ۱ ماه
نوید انصار در سهام -۹.۸۳ -۹.۴۰ ۳۳۸.۴۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۴ ۵.۳۰ ۲۰.۳۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام -۸.۴۴ -۱.۷۴ ۳۷۵.۳۷ -
سهام بزرگ کاردان در سهام -۹.۸۶ -۷.۲۱ ۳۵۴.۸۸ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۱.۶۶ ۴.۹۷ ۲۰.۶۶ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط -۹.۸۱ -۷.۸۰ ۱۶۵.۷۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام -۱۶.۳۳ -۱۱.۵۶ ۳۲۰.۳۲ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۱.۵۸ ۵.۷۰ ۳۳.۷۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۶۸ ۵.۰۴ ۱۹.۵۳ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط -۶.۶۶ ۱۱.۸۴ ۲۱۴.۵۷ -
توسعه صادرات در سهام -۱۲.۲۱ ۱.۲۳ ۳۸۴.۲۶ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۸۶ ۵.۱۵ ۲۹.۳۵ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۱.۷۹ ۵.۳۵ ۲۹.۴۹ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام -۲۱.۵۹ -۲۲.۴۷ ۱۹۴.۵۷ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام -۱۳.۵۶ -۶.۲۲ ۳۲۰.۲۱ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۱.۶۳ ۵.۰۳ ۳۳.۲۷ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام -۹.۵۵ -۴.۵۵ ۳۶۱.۲۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۱.۴۸ ۶.۵۸ ۲۴.۶۱ ۱ ماه
بانک دی در سهام -۲۳.۱۳ -۱۹.۵۲ ۲۴۴.۰۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام -۱۵.۵۳ -۹.۴۶ ۳۲۵.۳۴ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۰.۹۲ ۳.۲۵ ۳۸.۰۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۴۹ ۴.۶۶ ۱۹.۶۳ ۱ ماه
رشد سامان در سهام -۲۳.۴۴ -۱۸.۳۶ ۳۱۶.۱۸ ۳ ماه
درآمد ثابت نگین سامان درآمد ثابت ۱.۷۰ ۵.۱۲ ۲۷.۲۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۱.۶۴ ۵.۶۸ ۲۲.۴۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۰.۱۸ ۳.۹۲ ۳۳.۳۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۵۹ ۴.۹۰ ۱۹.۳۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۱.۰۶ ۵.۶۷ ۳۶.۸۹ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام -۷.۰۰ ۵.۱۵ ۴۳۵.۹۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت -۰.۸۳ ۱.۳۴ ۶۰.۹۱ ۱ ماه
کوثر مختلط -۵.۲۶ -۲.۴۵ ۱۲۱.۴۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۹۰ ۵.۱۱ ۲۰.۱۴ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۱.۷۷ ۵.۰۸ ۲۰.۸۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۱.۷۲ ۵.۵۳ ۴۰.۹۱ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۱.۶۳ ۴.۲۹ ۲۷.۴۳ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۱.۶۴ ۵.۷۱ ۳۱.۷۸ ۱ ماه
افق ملت در سهام -۱۲.۱۴ -۳.۲۷ ۳۷۱.۱۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۱.۶۷ ۵.۰۹ ۲۸.۸۳ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام -۵.۷۳ -۱۳.۱۵ ۳۰۴.۶۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط -۹.۷۵ -۴.۱۰ ۱۵۸.۳۹ -
زرین پارسیان در سهام -۱۴.۵۸ -۸.۶۷ ۳۱۹.۲۰ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۱.۸۵ ۵.۵۰ ۲۲.۵۱ -
کارگزاری پارسیان در سهام -۷.۴۷ -۵.۶۳ ۳۳۹.۹۹ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۶۸ ۴.۷۷ ۲۰.۵۹ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۱.۶۱ ۵.۸۰ ۳۴.۵۰ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۲۵.۹۷ ۱۵۱.۶۵ ۳۹۴.۱۶ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۵.۰۹ ۱۵.۱۹ ۳۳.۰۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام -۹.۴۹ -۰.۳۶ ۳۹۰.۵۰ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت -۰.۱۹ ۴.۴۲ ۳۸.۲۰ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۱.۷۸ ۵.۲۳ ۲۱.۶۳ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.