اوراق بدهی شهرداری‌ها

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط شهرداری‌ها

فهرست اوراق بدهی شهرداری‌ها

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شهرداری‌ها

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
مشیر۹۹۱۱ ۲۰.۲۸ ۱۸.۶۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شهرداری شیراز (۵۰.۰٪) ، دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪)
مشیر۱۱۲ ۱۹.۳۸ ۱۷.۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
تبریز۱۱۲ ۱۹.۲۴ ۱۷.۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
مکرج۱۱۲ ۴.۴۲ ۴.۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)