اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اخزا۸۰۳ ۲۳.۲۲ ۲۱.۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن
اجاد۲۳ ۲۱.۰۶ ۱۹.۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۶ ۲۱.۰۶ ۱۹.۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۰۶ ۱۹.۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۰.۱۳ ۱۸.۴۸ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۹.۴۸ ۱۷.۹۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۰ ۱۹.۴۶ ۱۷.۹۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۸ ۱۹.۴۳ ۱۷.۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۱۹.۳۹ ۱۷.۸۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۲ ۱۹.۳۷ ۱۷.۸۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۶ ۱۹.۳۱ ۱۷.۷۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۱۹.۲۷ ۱۷.۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۷۲۲ ۱۹.۲۵ ۱۷.۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۷ ۱۹.۲۴ ۱۷.۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۱۹.۱۷ ۱۷.۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۴ ۱۹.۱۶ ۱۷.۶۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۴ ۱۹.۱۳ ۱۷.۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۱۹.۰۸ ۱۷.۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۱۹.۰۸ ۱۷.۵۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۸۱۳ ۱۹.۰۷ ۱۷.۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۸ ۱۹.۰۲ ۱۷.۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ فاقد ضامن
اخزا۸۰۷ ۱۸.۹۹ ۱۷.۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۷۲۱ ۱۸.۷۴ ۱۷.۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۱۸.۲۶ ۱۶.۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۸۰۶ ۱۸.۲۵ ۱۶.۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۱۸.۰۳ ۱۶.۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۱۷.۹۹ ۱۶.۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۴ ۱۷.۹۴ ۱۶.۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۱۷.۹۲ ۱۶.۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۱۷.۶۰ ۱۶.۳۲ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۱۷.۵۴ ۱۶.۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)