اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اجاد۲۶ ۲۱.۲۲ ۱۹.۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۱.۲۲ ۱۹.۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۲۲ ۱۹.۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۱۵.۳۹ ۱۴.۴۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۸۰۸ ۱۵.۲۶ ۱۴.۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۷ ۱۵.۲۵ ۱۴.۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۱۵.۲۵ ۱۴.۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۶ ۱۵.۲۴ ۱۴.۲۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۱۵.۲۴ ۱۴.۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۴ ۱۵.۲۳ ۱۴.۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۳ ۱۵.۲۰ ۱۴.۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۴ ۱۵.۱۹ ۱۴.۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۰ ۱۵.۱۳ ۱۴.۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۲ ۱۵.۱۲ ۱۴.۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۳ ۱۵.۰۸ ۱۴.۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن
اخزا۸۰۵ ۱۴.۹۳ ۱۳.۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۷۰۳ ۱۴.۸۹ ۱۳.۹۶ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۸ ۱۴.۸۷ ۱۳.۹۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ فاقد ضامن
اخزا۷۱۳ ۱۴.۶۱ ۱۳.۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۱۴.۶۰ ۱۳.۷۱ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۱۴.۵۶ ۱۳.۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۱۴.۴۷ ۱۳.۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۱۴.۴۷ ۱۳.۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۱۴.۴۶ ۱۳.۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۷ ۱۴.۳۷ ۱۳.۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۷۰۶ ۱۴.۳۶ ۱۳.۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۴.۳۶ ۱۳.۴۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۱۴.۳۴ ۱۳.۴۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۱ ۱۴.۳۰ ۱۳.۴۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۱۴.۱۴ ۱۳.۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۷۲۲ ۱۴.۰۷ ۱۳.۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۲ ۱۴.۰۵ ۱۳.۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۴ ۱۳.۳۷ ۱۲.۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)