اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اجاد۲۶ ۲۲.۴۱ ۲۰.۳۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۱.۸۷ ۱۹.۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۱.۰۷ ۱۹.۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۲۰.۹۱ ۱۹.۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۲۰.۸۷ ۱۹.۱۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۱ ۲۰.۸۵ ۱۹.۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۲۰.۸۴ ۱۹.۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۵ ۲۰.۸۴ ۱۹.۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ فاقد ضامن
اخزا۷۲۰ ۲۰.۸۲ ۱۹.۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۹ ۲۰.۸۱ ۱۹.۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ فاقد ضامن
اخزا۸۱۴ ۲۰.۸۰ ۱۹.۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۱۳ ۲۰.۷۹ ۱۹.۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۳ ۲۰.۷۷ ۱۹.۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۶ ۲۰.۶۷ ۱۸.۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۲۰.۶۷ ۱۸.۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۵ ۲۰.۶۷ ۱۸.۹۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۶ ۲۰.۶۶ ۱۸.۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۳ ۲۰.۶۶ ۱۸.۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فاقد ضامن
اخزا۸۰۷ ۲۰.۶۵ ۱۸.۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ فاقد ضامن
اخزا۷۲۱ ۲۰.۶۴ ۱۸.۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۰.۵۲ ۱۸.۸۱ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۲۰.۴۶ ۱۸.۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۲۰.۴۵ ۱۸.۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۲ ۲۰.۴۰ ۱۸.۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۸۰۵ ۲۰.۳۴ ۱۸.۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ فاقد ضامن
اخزا۶۲۴ ۲۰.۲۶ ۱۸.۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۱۹.۸۹ ۱۸.۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)