بسته‌های اپلیکیشن بهترین سود بدون ریسک

سرمایه گذاری کم ریسک با سود مناسب
٦۰ هزارتومان \سه ماه
 • نرخ سود اوراق بدهی شرکتی
 • مقایسه اوراق بدهی شرکتی
 • ماشین حساب اوراق بدهی شرکتی
 • صندوق های سهامی
 • مقایسه صندوق های سهامی
 • صندوق های سهامی قابل معامله در بورس
 • افزایش سقف تعداد دارایی سبد
 • تعرفه زمانی
 • ٢۵​‌ هزار تومان ماهانه
 • ٦۰ هزار تومان سه ماه
 • ١١۰ هزار تومان شش ماه
 • ٢۰۰ هزار تومان یک سال